Diploma in Marine Engineering
Graduand awarded Gold Medal
Chai Kwan Chen
Graduands awarded Diploma with Merit
Chen Zhenwei Teo Teck Wee
Andrade Alvin Matthew Wong Wai Lun
Foo Xiang Chao Liew Hong Lin
Goh Ziyang Kok Yan Rong
Lim Pio Teo Chai Kwan Chen
Li Qinghui Evon  

 

Diploma in Maritime Transportation Management
Graduand awarded Gold Medal
Lum Pei Lin Adelene
Graduands awarded Diploma with Merit
Teo Wei Cheng Chin Weng Meng Gary
Alfian Bin Zakaria Lim Zhen Xiu
Lin Qingfeng Koh Jieqi
Liew Wei Lin Guo He-Jun Eugene
Lum Pei Lin Adelene Qin Fan
Ng Kok Aun  

 

Diploma in Nautical Studies
Graduand awarded Gold Medal
Goh Zhi Biao
Graduands awarded Diploma with Merit
Chong Gi Kian Tan Lay Ying
Goh Zhi Biao Tan Jian Kun Nelson
Avhilash Rawat