DARCH

Diploma in Architecture

 

SCHOOL OF ARCHITECTURE & THE BUILT ENVIRONMENT SCHOLARSHIP
S/NO NAME
1 ACESON HAN CHANG CHOU
2 TEO REN JIE
   
KUMPULAN AKITEK PRIZE
S/NO NAME
1 SEETOH HUI YI JESLYN
2 ISAAC TAN HUNG
3 CHIA WYNN TAT DOMINIC 
   
URA BOOK PRIZE
S/NO NAME
1 CHOY RUI ZHI
2 HAN JIAJUN ADRIAN
   
SCHOOL OF ARCHITECTURE & THE BUILT ENVIRONMENT PRIZE
S/NO NAME
1 CHOY RUI ZHI
2 HAN JIAJUN ADRIAN